Bài đọc thêm

Các bài đọc thêm dưới đây phục vụ cho nội dung môn học và làm bài tập nhóm. Các nhóm chọn bài để đọc và thảo luận theo số thứ tự dưới đây và trùng với số của nhóm (Ví dụ: Nhóm 1 – bài số 1).

Yêu cầu trình bày bài đọc:

 • Bám vào chủ đề bài đưa ra (vd: Giảm nghèo thông qua quản lý rừng cộng đồng) để tìm thêm tài liệu tham khảo liên quan, bổ sung cho bài trình bày. Lưu ý: cần đọc thêm thông tin bổ sung từ mạng internet, các nguồn sách, báo, tạp chí để làm bài trình bày phong phú hơn.
 • Các khái niệm, định nghĩa liên quan đến chủ đề;
 • Nội dung bài đọc khái quát vấn đề gì liên quan đến Quản lý TNTN bền vững? Trên khía cạnh nào: kinh tế, xã hội, môi trường, chính sách ….
 • Phương pháp, mô hình nào được sử dụng để phân tích/diễn giải vấn đề?
 • Bài học rút ra từ đọc bài báo về phương pháp, nội dung, ý tưởng đề tài/dự án là gì?

Bài trình bày không quá dài, gói gọn trong 10-15 phút/nhóm + 5 phút thảo luận. Trang đầu cần ghi rõ tên tiêu đề bài đọc, danh sách thành viên tham gia. Sau khi trình bày xong, nhóm hoàn thiện và gửi lại cho giáo viên để làm cơ sở cho điểm tiểu luận.

Danh mục các bài đọc theo thứ tự các nhóm như sau:

 1. Xây dựng hệ thống giám sát đa dạng sinh học cho các khu Bảo tồn (PDF)
 2. Nguyên nhân thúc đẩy phục hồi rừng ở Việt Nam (PDF)
 3. Sử dụng tài nguyên và Vốn xã hội (PDF)
 4. Giảm nghèo qua quản lý rừng cộng đồng ở Vietnam – Lào – Cambodia (PDF)
 5. Đồng quản lý: khái niệm & phương pháp (PDF)
 6. Khung điều kiện thiết lập Tổ hợp tác lâm nghiệp CFE (PDF)
 7. Lời nguyền tài nguyên (PDF)
 8. Thực trạng khai thác tài nguyên TN (PDF)
 9. Sông Mekong thiếu nước (PDF)
 10. Lý thuyết quản trị tài nguyên chung (PDF)
 11. Phá rừng làm nông nghiệp (nuôi bò, trồng cao su) (PDF)
 12. Kết quả khai thác Bauxit Tây Nguyên (PDF)
 13. Tổ hợp tác lâm nghiệp cộng đồng (PDF1, PDF2)
 14. Bẫy thu nhập trung bình (PDF)
 15. Điều kiện để phát triển bền vững ở Việt Nam (PDF)
 16. Giải pháp sinh kế cho người dân tái định cư thuỷ điện (PDF)
 17. ICRAF_Thách thức trong chi trả DVMTR ở Việt Nam (PDF1, PDF2)
 18. Thuỷ điện Quảng Nam và tái định cư (PDF1, PDF2)
 19. Các chính sách hỗ trợ kế hoạch BVPTR 2020 (PDF)
 20. CIFOR_Chi trả DVMTR ở Việt Nam (PDF)
 21. Bao giờ nông dân hết cô đơn? (PDF)
 22. Đánh giá 5 năm thực hiện chi trả DVMTR ở Việt Nam (PDF1, PDF2)
 23. Vai trò của rừng trong phát triển bền vững (PDF)
 24. Tổng quan GĐ-GR ở Việt Nam (PDF)
 25. Thực trạng sử dụng đất Nông lâm trường (PDF1,PDF2)
 26. Nghiên cứu LSNG ở VQG Kon Ka Kinh (PDF)
 27. Chuyển đổi rừng nghèo sang trồng cao su ở Tây Nguyên (PDF)
 28. Quản lý bền vững sông Mekong (PDF)
 29. Lâm nghiệp cộng đồng ở Việt Nam (Tổng quan: PDF1, Miền Trung: PDF2)
 30. Lao động Việt Nam tại Thái Lan (PDF)
 31. Sở hữu tư nhân về đất đai (PDF)
 32. Cách mạng công nghiệp 4.0 (PDF)

* NEW: Điều kiện Nhóm 1 (QLR48A): Điểm, Danh sách vắng

* Điểm điều kiện Nhóm 2 (QLR48B): Điểm, Danh sách vắng