Câu hỏi_QLTN

Học phần: Quản lý Tài nguyên Thiên nhiên (LNGH24002) – 02 tín chỉ – bậc Đại học

 1. Khái niệm tài nguyên thiên nhiên, phân loại và cho ví dụ.
 2. Tài nguyên thiên nhiên đã từng được cho là vô hạn. Quan niệm này hiện tại có còn đúng không? Giải thích và cho ví dụ minh họa.
 3. Tính hữu dụng của tài nguyên thiên nhiên thay đổi theo thời gian như thế nào? Nhân tố nào có ảnh hưởng lớn nhất đến tính hữu dụng?
 4. Con người đã tác động đến tài nguyên thiên nhiên thông qua những hoạt động nào? Cho ví dụ minh hoạ.
 5. Nêu khái niệm ‘Phát triển bền vững’. Cơ sở, chỉ tiêu, và cách tiếp cận đối với phát triển bền vững là gì?
 6. Khái niệm về quản lý tài nguyên thiên nhiên? Các kiến thức và kỹ năng cần có của người làm công tác quản lý tài nguyên thiên nhiên?
 7. Tổng quan về tài nguyên rừng trên thế giới? Vai trò của rừng trong đời sống con người?
 8. Các nguyên nhân gây mất rừng trên thế giới? Ở Việt Nam, mất rừng và suy thoái rừng do các nguyên nhân nào là chủ yếu? Hãy phân tích và đưa ra các ví dụ cụ thể.
 9. Hiện trạng rừng Việt Nam: diện tích, phân bố rừng ở các vùng sinh thái, phân loại rừng, tổ chức quản lý rừng?
 10. Chiến lược phát triển lâm nghiệp Việt Nam 2006-2020: Tóm lược mục tiêu và các chương trình trọng điểm. Theo anh/chị, mục tiêu nào khó đạt được và lý giải nguyên nhân.
 11. Tầm quan trọng của tài nguyên đất? Các nguyên nhân làm suy thoái đất? Nêu một mô hình sử dụng đất bền vững mà anh/chị biết và giải thích vì sao mô hình đó lại bền vững?
 12. Tài nguyên nước ở Việt Nam có nhiều hay ít? Anh/chị hãy nêu các ví dụ làm suy thoái tài nguyên nước hiện nay và giải thích các nguyên nhân.
 13. Sinh kế bền vững là gì? Hiểu như thế nào về Tài sản sinh kế, Bối cảnh tổn thương, Chính sách thể chế & tiến trình?
 14. Vẽ sơ đồ và cho ví dụ giải thích các mối quan hệ giữa các thành phần Tài sản sinh kế, Bối cảnh tổn thương, Chính sách thể chế & tiến trình.
 15. Kết quả sinh kế là gì? Lấy ví dụ một hộ nghèo mà anh/chị biết và giải thích vì sao họ nghèo dựa vào khung phân tích sinh kế.
 16. Quản lý rừng cộng đồng (CFM) ở Việt Nam: Khái niệm, phân loại, và nêu một số tác động của CFM lên bảo tồn rừng và sinh kế người dân địa phương.
 17. Theo anh/chị, các nhân tố nào tạo nên thành công của hình thức quản lý rừng cộng đồng (CFM)? Cho một ví dụ về mô hình CFM thành công mà anh chị biết.
 18. Tóm lược các vấn đề nổi cộm trong khai thác khoáng sản ở Việt Nam hiện nay? Cho một ví dụ về tác động tiêu cực của khai thác khoáng sản ở địa phương mà anh/chị biết.
 19. Lũ lụt ở Việt Nam do các nguyên nhân nào gây ra? Hậu quả mà lũ lụt mang lại đối với đời sống kinh tế, xã hội, môi trường?
 20. Các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ (MDGs) của Liên Hiệp Quốc. Việt Nam đã đạt được những thành tựu nào trong tiến trình thực hiện các mục tiêu này?

(Lưu ý: Các câu hỏi này chỉ mang tính gợi ý để tập trung vào các chủ đề lý thuyết. Đề thi sẽ được điều chỉnh và bổ sung các vấn đề thực tế cập nhật hàng năm).