Câu hỏi_QLRBV

Học phần: Quản lý rừng bền vững

Biên soạn:   TS. Ngô Trí Dũng (dzungtringo@hueuni.edu.vn)

 1. Nêu khái niệm ‘Phát triển bền vững’. Cơ sở, chỉ tiêu, và cách tiếp cận đối với phát triển bền vững là gì?
 2. Theo anh/chị vấn đề nào về Xã hội, Kinh tế, và Môi trường vẫn còn nổi cộm và chưa đạt được mục tiêu theo định hướng phát triển bền vững? Lý giải một số nguyên nhân dẫn đến tính ‘chưa bền vững’ của vấn đề đó.
 3. Chương trình “Quản lý và Phát triển rừng bền vững” trong Chiến lược Phát triển Lâm nghiệp Việt Nam (2006-2020) nhắm đến mục tiêu nào? Thực tế hiện nay đang triển khai chương trình này đến giai đoạn nào? Có đạt được mục tiêu đề ra hay không? Vì sao?
 4. Khái niệm Quản lý rừng bền vững? Giải thích mối liên hệ giữa QLRBV và Phát triển bền vững?
 5. Vì sao phải quan tâm đến QLRBV? Hãy nêu một số yêu cầu cơ bản trong QLRBV? Cho ví dụ minh hoạ.
 6. Hiểu thế nào về quản lý rừng bền vững về kinh tế? Theo anh/chị, giá trị kinh tế của một khu rừng tự nhiên có thể được tính như thế nào?
 7. Quản lý rừng bền vững về xã hội chú trọng các nội dung nào? Tại sao phải chú ý ‘bền vững về xã hội’ trong quản lý tài nguyên rừng? Hãy cho ví dụ minh hoạ.
 8. Hãy nêu các bên liên quan có thể có của một công ty lâm nghiệp? Trong QLRBV, cần quan tâm đến bên liên quan nào khi nói ‘bền vững về xã hội’?
 9. Theo anh/chị, liệu mục tiêu QLRBV về kinh tế và xã hội có mâu thuẫn nhau không? Hãy cho ví dụ minh hoạ với nhận định của anh/chị.
 10. Quản lý rừng bền vững về môi trường bao gồm những nội dung cơ bản nào? Hãy cho một vài ví dụ về tác động môi trường do các hoạt động sản xuất lâm nghiệp gây ra.
 11. Giả sử anh/chị là cán bộ của Ban quản lý rừng phòng hộ đầu nguồn, hãy thử đề xuất một vài nội dung trong kế hoạch QLRBV về môi trường cho đơn vị.
 12. Rừng có giá trị bảo tồn cao (HCVF) là gì? Phân loại và nêu các bước trình tự trong tiến trình quản lý HCVF.
 13. Vì sao cần phải quản lý hoá chất và rác thải trong hoạt động lâm nghiệp? Theo anh/chị, hoạt động lâm nghiệp nào hiện nay gây tác động môi trường lớn nhất? Thử đề xuất một vài biện pháp giảm thiểu.
 14. Chứng chỉ QLRBV là gì? Tại sao lại cần chứng chỉ rừng? Lợi ích của việc cấp chứng chỉ rừng trong quản lý rừng hiện nay?
 15. Các bên liên quan chính trong hệ thống đánh giá và cấp chứng chỉ rừng? Ở Việt Nam, hệ thống này đang ở giai đoạn nào và cần hoàn thiện những nội dung nào?
 16. Hãy nêu các nguyên tắc QLRBV của hệ thống chứng chỉ FSC? Vì sao cần phải đề ra hoạt động ‘Giám sát và đánh giá’? Cho một ví dụ của hoạt động giám sát đánh giá trong thực tế?
 17. Các nội dung chính của phương án quản lý rừng bền vững? Theo anh/chị, nội dung nào là cốt lõi nhất? Giải thích và cho ví dụ minh hoạ?
 18. Khái quát các chính sách hiện thời về QLRBV và CCR? Nêu một vài mục tiêu quan trọng cần đạt được trong QLRBV giai đoạn 2016-2020 ở Việt Nam?
 19. Hãy nêu các thách thức chính trong thực hiện QLRBV và CCR ở Việt Nam hiện nay? Cho một ví dụ minh hoạ.
 20. Cho một vài ví dụ về những thách thức chính trong thực hiện QLRBV và CCR ở một công ty lâm nghiệp (quản lý rừng trồng, rừng tự nhiên) hiện nay? Hãy nêu một vài giải pháp để khắc phục những thách thức này.