Bài giảng QLTNTN

Slide bài giảng (click vào mỗi tiêu đề để tải file bài giảng dạng PDF)

1. Tài nguyên Thiên nhiên và Phát triển bền vững

2. Các nguồn tài nguyên thiên nhiên và hiện trạng quản lý:

3. Công cụ quản lý tài nguyên thiên nhiên:

4. Tiếp cận tổng hợp trong quản lý TNTN

5. Các mô hình quản lý TNTN