Bài giảng QLRBV

  1. Đề cương môn học
  2. Bài giảng (bản thảo 1.0)
  3. Các slides lên lớp:

4. Tài liệu tham khảo: